Cirkevný zbor Pliešovce  - ( video )

Vydanie Tolerančného patentu Jozefom II. v roku 1781 znamenalo novú nádej pre pliešovských veriacich. 16. februára 1784 dostali povolenie k stavbe tolerančného kostola, ktorý bol posvätený 10. októbra 1784.

Tento kostol dnes už nestojí. Po odchode farára Jána Szelényiho prišiel do Pliešoviec v jeseni roku 1923 mladý farár Ján Lacko. Pri jeho príchode mu jeden presbyter povedal: "Pán farár, našli ste tu tri hroble. Jedna sa volá kostol, druhá fara a tretia kantorský byt. Prosím vás, postarajte sa o to, aby namiesto hroblí sme tu mali kostol, faru a kantorský byt." Môžeme povedať, že on iste Duchom Božím vedený, naplnil túžby miestnych evanjelikov, ktorých bolo približne 3 000. Základný kameň na stavbu nového chrámu Božieho bol položený na jar v roku 1926. Projekt vytvoril významný architekt Milan Michal Harminc. Pri jeho tvorbe bol  ovplyvnený kubizmom, čo sa prejavilo vo formovaní priečelia s vertikálou štíhlej veže s ochodzou. Samotný priestor sformoval do oválnej centrály bez jedinej podpery, osvetlenej vysokými oknami a s amfiteátrovo usporiadanými lavicami. Kostol má výšku veže 48 m, na ktorej je v ohni pozlátený kríž, dĺžku 18 m, šírku 23 m, vnútorná výška je 15 m. Tri nové zvony s menami Viera, Láska, Nádej darovala obec a jeden bol preložený zo starého kostola. 

( ZVONY EVANJELICKÉHO KOSTOLA - video )

 Za jeden rok a šesť mesiacov, s Božou pomocou, naši predkovia dokončili toto mohutné dielo.  Posvätenie chrámu vykonal dôstojný brat biskup ThDr. Samuel Zoch, 23. októbra 1927, v 19. nedeľu po Svätej Trojici za prítomnosti mnohých ďalších farárov a cirkevníkov.

Tu však história tohto chrámu nekončí. Po niekoľkoročnom období pokojného života zboru prišli ťažké časy druhej svetovej vojny. Táto zanechala aj boľavé stopy na chráme. Počas bojov o Pliešovce dostal kostol 11 zásahov. Za kostolom sa totiž ukrýva nemecký tank, ktorý strieľal na Oremov Laz. Tak sa kostol stal priamym terčom oslobodzujúcich vojsk. Všetky tieto rany však boli vyliečiteľné. Najkoršia rana bola tá posledná, ktorá prišla v noci z 3. Na 4. Marca 1945, kedy Nemci ustúpili z Pliešoviec.
Pár dní predtým chodil do kostola hrávať na organe jeden nemecký dôstojník. Kým on hral, iní pripravovali nálož na zničenie kostola. Výbuch, ktorý zaznel okolo polnoci zanechal skutočné dielo skazy. Celý organ ležal rozbitý na oltári, schody na vežu boli rozbité na tiesky a ležali na mieste za organom a odspodu bolo vidieť zvony. Veža bola do výšky záhradky puknutá na spojoch všetkých stien. Nikto sa nechcel na opravu ťažko poškodenej veže podujať a všetci ju radili zrútiť. Ale dobrotivý Pán Boh aj tu pomohol a staviteľ Heisz zo Zvolena vežu opravil.
 V roku 1948 bol kostol znovu opravený. Objednaný bol aj nový organ u firmy Rieger v Krnove, ktorý namontovali v roku 1951. Posviacka obnoveného kostola  bola v poslednú nedeľa po Svätej Trojici 1951 a vykonal ju biskup Fedor Ruppeldt.  
V roku 1934 bola postavená nová fara, zrenovovaný kaplánsky byt a hospodárske budovy. Roku 1938 bol postavený nový kantorský byt.
Za pôsobenia pána farára Jána Lacka, v 20. - 60. rokoch minulého storočia, bola evanjelická cirkev v Pliešovciach hybnou silou náboženského a kultúrneho života. On odišiel z Pliešoviec 30. Marca 1960. Vykonal tu dielo, na ktoré s úctou stále spomíname. V 30. rokoch bola založená Nedeľná škola, Dorast evanjelickej mládeže a Združenie evanjelickej mládeže. Organizácie pôsobili nielen v matkocirkvi, ale aj na lazoch Zaježová a Podjavorie. Založené boli aj odbory Slovenskej evanjelickej jednoty, Jednota evanjelických žien a Jednota starších.
Cirkevný štvorhlasný zmiešaný spevokol pracoval pod vedením kantora- katechétu Pavla Králika. Pliešovskí evanjelici nacvičovali aj divadlá, najmä v časoch pôsobenia kaplánov Ondreja Ponického a Pavla Radvániho. Obľube sa tešili aj čajové večierky v zborovej sieni, majálesy v obecnom parku a kaberety v divadelnej sále.
Veľký budovateľ a povznášateľ tohto nášho cirkevného zboru Ján Lacko odišiel z Pliešoviec 30. marca 1960. Vykonal tu dielo, na ktoré s úctou i dnes spomíname. Vykonal to iste s pomocou Božou. Pán Boh mu naplnil srdce láskou a on si našiel cestu ku tunajšiemu ľudu. Dbal oň kázňou čistého Slova Božieho a prehlboval jeho náboženský život.
V júni roku 2000 sme si pripomenuli 110.výročie narodenia nášho evanjelického farára Jána Lacka, ktorý sa narodil 10. mája 1890 a počas jeho pôsobenia boli Pliešovce aj sídlom Zvolenského  seniorátu a pri tejto príležitosti sme odhalili pamätnú tabuľu v chráme Božom.
Od roku 1960 do konca roku 1986 pôsobil v Pliešovciach pán farár Ondrej Ondrejka. Za jeho pôsobenia sa urobili určité vylepšenia v zariadení kostola, generálna oprava elektrického zvonenia, elektrického vedenia na fare, zafarbenie chrámovej strechy a oprava žľabov.
V roku 1987  (do 30. augusta) bol zbor administrovaný pánom farárom zo Sásy Jánom Halgašom.
Roky 1987 (od 30. augusta) - 1989 ( s prestávkou od 5. apríla do 1. novembra 1988) v našom zbore pôsobil pán farár Ondrej Prostredník ml..  Za jeho pôsobenia sa začala opäť rozbiehať práca s deťmi a mládežou. Začalo sa s výučbou evanjelickej náboženskej výchovy na fare. Počas jeho neprítomnosti administroval brat farár Ján Halgaš.
V roku 1989 - do roku 1990 administroval zbor pán farár Dušan Cina zo Sásy.
V rokoch 1990 - 2000 (do marca) pôsobil v Pliešovciach pán farár Milan Juraj Mičovský, ktorý tu bol kaplánom v rokoch 1956 - 1957. Za jeho pôsobenia sa pokračovalo v práci s deťmi, obnovila sa činnosť spevokolu, rozbehla sa ekumenická spolupráca s rímsko -katolíckou cirkvou, uskutočnila sa obnova fary z vonku i z vnútra, kantorského bytu, vymaľoval sa kostol z vnútra, opravila sa  fasáda zvonku, urobila sa rekonštrukcia organu, ozvučenie kostola.
Administrátorom v roku 2000 (marec - august) bol pán farár zo Sásy Milan Krivda, terajší biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku.
Od roku 2000 (august)  až do roku 2007 (júl) bola v našom zbore pani farárkou Zuzana Žilinčíková. Za jej pôsobenia sa naplno rozbehla práca s deťmi, s dorastom, mládežou,  vnútromisijná činnosť - Dni diakonie, zlatá konfirmácia, Zborové dni v Zaježovej, činnosť spevokolu, prebudoval sa kantorský byt na Zborový dom, vybudoval sa športovo - oddychový areál, urobila sa rekonštrukcia kúrenia na fare a v zborovom dome, prerobilo sa ozvučenie kostola, vymenila sa krytina na streche fary a zborového domu, zriadila sa pamätná izba v priestoroch kostola. V roku 2005 (november) až do roku 2006 (november) zbor počas materskej dovelenky sestry farárky Žilinčíkovej administrovala pani farárka Elena Fujeríková zo Sásy.
V rokoch 2007 (júl)  - 2008 ( august ) zbor administroval pán farár Roman Sarvaš z Babinej.  
Od augusta 2008 je našou pani farárkou Katarína Kmecová, ktorá predtým bola 3 roky seniorálnou kaplánkou Hontianskeho seniorátu v Krupine a 26. novembera 2011 bola slávnostne inštalovaná za zborovú farárku. Mladá a prívetivá pani farárka za krátky čas pôsobenia u nás prenikla do našich sŕdc. Svojou dobrosrdečnosťou, skromnosťou a obetavosťou si získala uznanie a úctu mnohých ľudí. Tí s ňou ochotne spolupracujú na poli duchovnom a hmotnom.
Opäť naplno rozbehla vnútromisijnú činnosť. Detskú besiedku, stretnutia dorastu a mládeže . Organizuje detské letné tábory,  dorastenecké tábory, mládežnícke služby Božie, rodinné služby Božie, zborové výlety (Kšiná, Leštiny, Brezová pod Bradlom). Deň diakonie, zlatá konfirmácia, Zborový deň na  Zaježovej, Majáles, filmové večery s biblickou tematikou, biblické hodiny, stretnutie spevokolov - Pliešovské zvony na ktorých účinkuje aj domáci trojhlasný zmiešaný spevokol, vydávanie časopisu Pliešovský evanjelik, tvorivé dielne patria tiež k pravidelným aktivitám nášho CZ. Nezabúda ani na starších členov zboru, ktorým ich zdravotný stav už nedovoľuje prichádzať do chrámu Božieho, a preto ich pravidelne navštevuje v domácnostiach, domovoch dôchodcov a sociálnych služieb, chorých v nemocniciach. Okrem vyučovania náboženstva na ZŠ vedie aj náboženský krúžok v MŠ, ktorý navštevujú deti bez rozdielu vierovyznania.
V rámci zveľaďovania hmotného majetku v posledných štyroch rokoch treba ešte spomenúť rekonštrukciu obytných priestorov farského úradu, výmenu krytiny na hospodárskej budove fary, výmenu krytiny na kostole, oprava ochodze na veži kostola a postupnú obnovu a dopĺňanie športovo-oddychového areálu pri zborovom dome.
Problematickou stránkou zborového života u nás je nízka návštevnosť služieb Božích a angažovanosť mladej a strednej generácie.
Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Pliešovciach patrí do Hontianskeho seniorátu Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. V súčasnosti má 949 členov. Okrem SB konaných v Pliešovciach, sa každú prvú nedeľu v mesiaci konajú aj nešporné SB na Zaježovej.
 Sme hrdí na to, že z pliešovského evanjelického zboru vzišli štyria evanjelickí kňazi - Jozef Oravec, Ladislav Kyseľ, Ján Lacko ml., Irena Paľovová. Spoločne musíme hľadať nové ciele a nové cesty. Preto pokorne prosíme nášho Trojjediného Pána Boha o požehnanie do ďalších dní a nech aj naďalej drží svoju ochrannú ruku nad nami, nech je k nám milostivý, láskavý, zhovievavý a dobrotivý.

Facebook